[row class="form_yeucau" style="small"]
  [col span="12" span__sm="12"][title text="Yêu cầu in ấn và gia công"][/col]
  [col span="8" span__sm="12"]

  [/col]
  [col span="4" span__sm="12"]

  [/col]
  [col span="8" span__sm="12"]

  [/col]
  [col span="4" span__sm="12"]

  [/col]
  [col span="8" span__sm="12"]

  [/col]
  [col span="4" span__sm="12"]

  [/col]
  [col span="12" span__sm="12"][title text="Thông tin liên hệ"][/col]
  [col span="7" span__sm="12"]

  [/col]
  [col span="5" span__sm="12"]

  [/col]
  [col span="7" span__sm="12"]

  [/col]
  [col span="5" span__sm="12"]

  [/col]
  [col span="7" span__sm="12"]

  [/col]
  [col span="5" span__sm="12"]

  [/col]
  [col span="7" span__sm="12"]

  [/col]
  [col span="5" span__sm="12"]

  [/col]

  [col span="7" span__sm="12"]

  [/col]
  [col span="5" span__sm="12" align="right"]

  [/col]
  [/row]